هیئت جوانان علمدار تنکابن

شهدای ما، هر قطره خونشان توانست اکسیری بشود برای تبدیل عنصرهای پست و نخاله ی وجود ما به عنصرهای والا و باشرف. شهدا خودشان متحول شدند و در ارواح جوانان ما و مردم ما تحول آفریدند. جوان های امروز نه امام را که مظهر قداست و شرف و نمونه ی برترین اولیا بعد از معصومین بود، دیده اند، نه دوران جنگ را تجربه کرده اند، نه سختی های دوران های قبل از انقلاب را دیده اند؛ اما همین جوانهای امروز با روحیه ی آماده و قوی، با ذهن روشن و عزم راسخ ایستاده اند. این بر اثر چیست؟ این همان تزریق خون است که شهیدان ما به این انقلاب انجام داده اند؛ شهیدان ما را زنده کردند. این، یک ذخیره است. این ذخیره را ملت ایران باید حفظ کند.گروه فرهنگی علمدار تنکابن