هیئت جوانان علمدار تنکابن

[ واعظ : شیخ سجاد بروجردی | ذاکرین : ربیع پور ، عبدالرحیمی ]

سخنرانی : دریافت

مدح خوانی : دریافت
سرود اول : دریافت
مدح خوانی : دریافت
زمزمه : دریافت
سرود دوم : دریافت
مدح خوانی : دریافت
سرود سوم : دریافت
سرود امیرالمومنین (ع) : دریافت

گروه فرهنگی علمدار تنکابن