هیئت جوانان علمدار تنکابن

شب دوازدهم محرم

[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح: حاج اکبر مخصوص]

سخنرانی: دریافت

روضه: دریافت

زمینه: دریافت

واحد: دریافت

شور: دریافت

پایانی: دریافتشب سیزدهم محرم
[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح: حاج اکبر مخصوص]
سخنرانی: دریافت

روضه: دریافت

زمینه: دریافت

واحد: دریافت

پایانی: دریافتشب چهاردهم محرم
[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح: حاج اکبر مخصوص]
سخنرانی: دریافت

روضه: دریافت

زمینه: دریافت

واحد: دریافت

واحد: دریافت

شور: دریافت

شور: دریافتشب پانزدهم محرم
[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح: کربلایی علی مجیدی]
سخنرانی: دریافت

روضه: دریافت

زمینه: دریافت

واحد: دریافت

شور: دریافت

شور: دریافتشب شانزدهم محرم
[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح: کربلایی علی مجیدی]
سخنرانی: دریافت

روضه: دریافت

زمینه: دریافت

واحد: دریافت

واحد: دریافت

شور: دریافت

شور: دریافتشب هفدهم محرم
[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح: کربلایی علی مجیدی]
سخنرانی: دریافت

روضه: دریافت

واحد: دریافت

واحد: دریافت

شور: دریافتشب هجدهم محرم
[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | با مداحی ذاکران اهل بیت(ع) ]
سخنرانی: دریافت

روضه:

بارگزاری نخواهد شد

زمینه: دریافت

واحد: دریافت

واحد: دریافت

شور: دریافت

شور: دریافتشب نوزدهم محرم
[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح: کربلایی عبدالله فرجی]
سخنرانی: دریافت

روضه: دریافت

سینه زنی: دریافت

سینه زنی: دریافتشب بیستم محرم
[سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح: کربلایی عبدالله فرجی]
سخنرانی: دریافت

روضه:

بارگزاری نخواهد شد

سینه زنی: دریافتعلی اکبر عبدالرحیمی