هیئت جوانان علمدار تنکابن

اما آنچه که نقطه مهم تر عرض من است خطاب به جوانانی است که در سراسر کشور فعالیت های فرهنگی را به صورت خودجوش شروع کردند که بحمدلله خیلی هم وسیع شده است. آن جوانان که در تهران و استان های مختلف و بسیاری شهرها، کار فرهنگی می کنند با اراده خودشان و با انگیزه خودشان. کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی شده؛ اینها کار را هرچه می توانند به صورت جدی ادامه دهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانان مومن و انقلابی نقش بسیار زیادی را در پیشرفت کشور ایجاد کرده؛ در ایستادگی ما مقابل دشمنان ملت.
گروه فرهنگی علمدار تنکابن