هیئت جوانان علمدار تنکابن

در قضیه 9 دی سال 88 یک نکته اساسی است و آن نکته بر می گردد به هویت انقلاب و ماهیت انقلاب. یعنی همان روحی که حاکم بود بر اصل انقلاب ما و آن حضور عظیم بی نظیر تاریخی در سال 57، همان روح در ماجرای 9 دی نشان داده شد؛ کما اینکه در قضایای گوناگون دیگر هم نشان داده شده، لیکن در 9 دی به شکل بارزی نشان داده شد؛ به طوری که جای انکار و تردید و تأمل برای هیچ کس از بدخواهان و دوستان و دشمنان و دیگران باقی نمی گذارد. آن روح چه بود؟ روح دیانت حاکم بر دل های مردم بود.گروه فرهنگی علمدار تنکابن